ValeTuDoPromotion

10th kyu pomarańczowy pas Europejskie Centrum Karate

Dachi waza:
– Fudo Dachi
– Yoi Dachi
– Heiko Dachi
– Zenkutsu Dachi
– Kumite-Dachi
Tsuki waza):
– Seiken Tsuki (Jodan Chudan Gedan)
– Seiken Oi Tsuki (Jodan Chudan Gedan)
Uke waza:
– Seiken Jodan Uke
– Seiken Gedan Barai
Geri waza:
– Mae-geri
– Hiza Geri
– Kin Geri
Kumite No Waza:
– Oi-Ashi, Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, Kosa, Kosa
– Oi-Ashi, Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, Kosa
Ne-Waza
1. Wyjścia z dosiadu
2. Wyjścia z pozycji bocznej
2. Ude-garami
3. Dojime-Waza
Nage-Waza
1.Obalenie (Gedan-Kake-kakato)
Ćwiczenia:
– 15 seiken (10 seiken dzieci)
Kumite: 5 x 1 minuta
Ju-Jitsu: 5 x 1 minuta

9th kyu pomarańczowy pas z niebieską belką Europejskie Centrum Karate
Dachi waza:
-Sanchin-Dachi
Tsuki waza:
-Kizami-Tsuki/Gyaku Tsuki
Uke waza:
– Seiken Soto-Uke
– Seiken Uchi-Uke
Geri waza:
– Mae-keage
– Uchi-mawashi-keage
Renzoku-Waza
– Fudo-Dachi Kake Wake-Uke
– Zenkutsu-Dachi Gedan-Barai
– Soto-Uke Chudan Gyaku-Tsuki (Ippon Kumite)
Ne-Waza
1. Wyjścia z pozycji bocznej
2. Hadaka-Jime
3. Kata-Juji-Jime
4.Kuzure-Kami-Shiho-Gatame( boczna 240)
Nage-Waza
1.Morote-gari
2.O-soto-gari
Ćwiczenia:
– 20 seiken (15 seiken dzieci)
Kumite: 5 x 1 minuta
Ju-Jitsu: 5 x 1 minuta

8th kyu niebieski pas Europejskie Centrum Karate

Dachi waza:
– Heisoku-Dachi
– Musubi-Dachi
Tsuki waza):
– Chudan-Jodan-Gedan Tsuki (Sanbon-Tsuki)
– Uraken-Shomen-Uchi
– Shuto-Sakotsu-Uchi
– Shuto-Sakotsu-Uchi-Komi
Geri waza:
– Mawashi-Geri-Gedan
– Soto-Mawashi-Keage
Kumite No Waza:
– Renzuko-Waza: Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri Chudan Gyaku-Tsuki (x3)
– Mawate Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke
– Uchi-Uke-Uraken Shomen-Uchi (Ippon-Kumite)
Ne-Waza
1. Wyjścia z gardy Dojime-Waza
2. Kimura z Dojime-Waza
Nage-Waza
1.Kibisu -nage
2.Obalenie zapaśnicze
Ćwiczenia:
– 30 seiken (20 seiken dzieci)
Kumite: 10 x 1 minuta
Ju-Jitsu: 10 x 1 minuta

7th kyu niebieski pas z żóltą belką Europejskie Centrum Karate

Dachi-Waza
– Kokutsu-Dachi
– Kiba-Dachi
Tsuki waza:
– Shuto-Ganmen-Uchi
– Tettsui
Geri waza:
– Yoko-Keage
Kata:
– Sokugi-Taikyoku-Sono-Ichi
– Sokugi-Taikyoku-Sono-Ni
– Sokugi-Taikyoku-Sono-San
Ćwiczenia:
– 35 seiken (25 seiken dzieci)
Kumite: 10 x 1 minuta
Ju-Jitsu: 10 x 1 minuta

6th kyu żółty pas Europejskie Centrum Karate
Dachi waza:
– Neko-Ashi-Dachi
– Tsuri-Ashi-Dachi
Uke waza:
– Shuto-Mawashi-Uke
Tsuki waza:
– Uraken-Sayu-Uchi
– Hizo-Uchi
– Kome-Kami-Uchi
– Seiken-Tate-Tsuki
– Jodan-Sotei-Uchi Chudan-Sotei-Uchi
Geri waza:
– Mawashi-Geri-Chudan
Kata:
– Pinan-Sono-Ichi
– Renzuko-Waza: Kiba-Dachi Kake-Wake-Uke / Zenkutsu-Dachi Kansetsu-Keri (3x)
Ćwiczenia:
– 40 seiken (30 seiken dzieci)
Kumite: 10 x 1,5 minuta
Ju-Jitsu: 10 x 1,5 minuta

5th kyu żółty pas z zieloną belką Europejskie Centrum Karate
Dachi waza:
– Kake-Dachi
– Shiko-Dachi
Uke waza:
– Mae-Mawashi-Uke
Tsuki waza:
Shuto-Hizo-Uchi
– Hiji-Jodan-Ate
– Hiji-Chudan-Ate
– Uraken-Shita-Uchi
Geri waza:
– Yoko-Geri-Chudan
– Kakato-Geri
Kata:
– Pinan-Sono-Ni
– Sanchin (Ibuki)
– Renzuko-Waza: Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri / Mawashi-Geri / Nihon-Tsuki
– Jodan-Yoko-Geri / Chudan-Yoko-Geri
Ćwiczenia:
– 45 seiken (35 seiken dzieci)
Kumite: 10 x 1,5 minuta
Ju-Jitsu: 10 x 1,5 minuta

4th kyu zielony pas Europejskie Centrum Karate
Dachi waza:
-Moro-Ashi-Dachi
Uke waza:
– Seiken-Uchi-Uke / Gedan-Barai
– Jodan-Juji-Uke Gedan-Juji-Uke
– Koken-Chudan-Uchi-Uke
Tsuki waza:
– Seiken-Mawashi-Uchi
– Hiji-Ago-Uchi
– Hiji-Oroshi-Uchi
Geri waza:
– Ushiro-Geri
Kata:
– Pinan-Sono-San
– Renzuko-Waza: Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri / Yoko-Geri / Ushiro-Geiri /
– Chudan-Gyaku-Tsuki
Ćwiczenia:
– 50 seiken (40 seiken dzieci)
Kumite: 15 x 1,5 minuta
Ju-Jitsu: 15 x 1,5 minuta

3th kyu zielony pas z brązową belką Europejskie Centrum Karate
Uke waza:
– Shuto-Chudan Soto-Uke
– Shuto-Chudan Uchi-Uke
– Shotei-Jodan Gedan-Uke
– Shotei-Chudan Soto-Uke
Tsuki waza:
– Hiraken
– Haito-Uchi
Geri waza:
Mawashi-Kubi-Geri
– Uchi-Mawashi-Geri
– Mae-Tobi-Geri
Kata:
– Pinan-Sono-Yon
– Pinan-Sono-Go
– Renzuko-Waza: Zenkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Ura-Mae-Geri / Yoko-Geri / Ushiro-Geri /
Chudan-Gayaku-Tsuki
Ćwiczenia:
– 50 seiken (40 seiken dzieci)
Kumite: 15 x 1,5 minuta
Ju-Jitsu: 15 x 1,5 minuta

2th kyu brązowy pas Europejskie Centrum Karate
Tsuki waza:
– Nukite
– Atama-Tsuki’s mae / Yoko / Ushiro
– Seiken Morote Tsuki
Geri waza:
– Yoko-Tobi-Geri
Kata:
– Sanchin Kata
– Taikyoku-Kata Ichi / Ni / San Ura
– Renzuko-Waza Zenkkutsu-Dachi Kake-Wake-Uke / Mae-Geri / Yoko-Geri / Mawashi-Geri /
Chudan-Gyaku-Tsuki
Ćwiczenia:
– 60 seiken (50 seiken dzieci)
Kumite: 20 x 1,5 minuta
Ju-Jitsu: 20 x 1,5 minuta

1th kyu brązowy pas z czarną belką Europejskie Centrum Karate
Geri waza:
– Ushiro-Mawashi-Geri
Kata:
– Tsuki No
– Yantsu
– Renzuko-Waza Free Form
Tameshi-Waza:
– Seiken / Shuto / Geri (wybiera egzaminator)
Ćwiczenia:
– 70 seiken (60 seiken dzieci)
Kumite: 20 x 1,5 minuta
Ju-Jitsu: 20 x 1,5 minuta

1st Dan -Shodan- czarny pas z jedną belką Europejskie Centrum Karate
Minimalny wiek – 20 lat
Geri waza:
– Tobi-Geri’s Overhead
Kata:
– Kihon-Kata-Ichi
– Gekisai Dai
– Gekisai Sho
– Saifa
Ćwiczenia:
– 80 seiken
Kumite:30 x 2 minuty
Ju-Jitsu: 30 x 2 minuty
Tameshi-Waza:
– Trzy deski / Shuto / Geri

2nd Dan -Nidan- czarny pas z dwoma belkami Europejskie Centrum Karate
Minimalny wiek – 25 lat
Geri waza:
– Mae-Tobi-Geri / Yoko-Tobi-Geri (przez 5-ciu pochylonych ludzi)
Kata:
Kihon-Kata-Sono-Ni
– Performing Ten Gyaku Techniques
– Tensho
– Seienchin
– Garyu
– Pinan-Sono-Ichi-Ura Pinan-Sono-Yon-Ura (option)
– Stick-Kata….Bo (option)
Ćwiczenia:
– 90 seiken
Kumite:40 x 2 minuty
– 40 rounds (2 minute)
po 20 rundach 2 minuty odpoczynku
po 30 rundach 2 minuty odpoczynku
po 40 rundach 2 minuty odpoczynku
Tameshi-Waza:
– Trzy deski / Shuto / Geri

3nd Dan -Sandan- czarny pas z trzema belkami Europejskie Centrum Karate
Minimalny wiek – 30 lat
Geri waza:
– Mae-Tobi-Geri / Yoko-Tobi-Geri
Kata:
– Performing Ten Gyaku Techniques
– Seipai
– Kanku Dai
– Shushiho
Ćwiczenia:
– 100 seiken
Kumite:50 x 2 minuty
po 20 rundach 2 minuty odpoczynku
po 30 rundach 2 minuty odpoczynku
po 40 rundach 2 minuty odpoczynku
do 50 rund