ValeTuDoPromotion

Regulamin ECK: Regulamin uczestnictwa w zajęciach stowarzyszenia Europejskie Centrum Karate – sekcja Karate Kyokushin Andrespol:

I. Organizator zajęć:
1.Europejskie Centrum Karate w Andrespolu
2. Zajęcia sportowe sekcji Kyokushin Karate są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu Kyokushin Karate/Ju-Jitsu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.
3. Zajęcia prowadzą wyłącznie instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia tego typu zajęć, odpowiedni staż i postawa moralna, stopień min. 1 kyu.
4. Klub prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym.

II. Warunki bezpieczeństwa, ubezpieczenie NW:
1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zajęciach Kyokushin Karate są zobowiązani do podpisania deklaracji uczestnictwa w zajęciach sekcji Kyokushin Karate i przestrzegania regulaminu.
2. Będąc członkiem stowarzyszenia Europejskie Centrum Karate, nie można uczestniczyć w zajęciach w innym stowarzyszeniu, bądź klubie związanych ze sztukami lub sportami walki. Uczestnictwo w równoległych zajęciach w innym stowarzyszeniu bez zgody pisemnej Europejskiego Centrum Karate, skutkować będzie natychmiastowym wydaleniem ze stowarzyszenia.
3.Rezygnacja z zajęć w Europejskiem Centrum Karate, zmiana klubu, zamyka drogę w przyszłości do możliwości ponownego wstąpienia w szeregi stowarzyszenia.
4.Uczestnicy zajęć w Europejskim Centrum Karate są zobowiązani do ubezpieczenia się w dobrowolnej firmie ubezpieczeniowej, od następstw nieszczęśliwych wypadków i utraty zdrowia.
5.Wszyscy dorośli uczestnicy zajęć, a w przypadku osób małoletnich i niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisania oświadczenia dotyczącego świadomego przyjęcia całkowitej odpowiedzialności prawnej za urazy, kontuzje, jakich nabawić się może uczestnik podczas prowadzonych zajęć.
6. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego. Uczestnicy mają również zakaz przebywania w dojo podczas nieobecności instruktora.
7. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu zajęcia.

III. Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Wpłata składki za uczestnictwo w zajęciach sportowych ( pierwszy trening na początku danego miesiąca – maksymalnie do 5 br)
2. Aktualna zgoda rodziców/ opiekuna prawnego/ dla osób niepełnoletnich (raz na rok)
3. Aktualne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza sportowego raz na pół roku
4.Wypełniony kwestionariusz osobowy W przypadku osób niepełnoletnich ten obowiązek spoczywa na prawnych opiekunach uczestnika zajęć.
5. Posiadanie tradycyjnego białego stroju: Karate- gi, lub Judo-gi.
6. Wysokość opłat za zajęcia obowiązująca od 01.06.2021
· 110 zł miesięcznie – opłata normalna za 1 osobę (dziecko do lat 10, junior od lat 11 do lat 18)
· 110 zł miesięcznie – opłata normalna za 1 osobę ( dorosłą)
· 200 zł miesięcznie – opłata normalna za 2 osoby
– 300 zł miesięcznie – opłatra za 3 osoby
– 30 zł – jednorazowy trening

IV.
1.Okres szkoleniowy trwa od września do końca czerwca kolejnego roku i w tym okresie członkowie stowarzyszenia opłacają, co miesięczne składki w wysokości ustalonej w uchwale.
2. W okresie wakacyjnym (lipiec -sierpień), w przypadku nie uczęszczania na zajęcia,a także w innych przypadkach długotrwałej choroby ( po iprzednim poinformowaniu trenera),lub w razie przerwy w treningach członkowie stowarzyszenia wpłacają na numer konta stowarzyszenia składkę w wysokości 40 złotych miesięcznie, na rzecz utrzymania stowarzyszenia, opłacenia sali treningowej. Nie opłacanie w/w składki skutkować będzie usunięciem z listy stowarzyszenia, bez jakichkolwiek wezwań do zapłaty.
3.W razie chwilowej rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach (choroba, urlop, wyjazd w sprawach zawodowych), członkowie stowarzyszenia muszą również opłacać składkę w wysokości 40zł. Brak składki skutkuje trwałym usunięciem z listy członków sotwarzyszenia. Nie ma możliwości rezygnacji z zajęć na kilka miesięcy bez opłacania składek, a potem powrotu do klubu. Ososby nieregulujące składek są trwale usuwane z klubu.

V. Egzaminy:
1.Instruktor ma obowiązek i prawo do wyznaczenia Uczestników mogących podejść do egzaminu na kolejny stopień szkoleniowy. Warunkiem uzyskania zgody jest regularne uczestniczenie w zajęciach danej grupy treningowej, przestrzeganie zasad Etykiety Dojo oraz opanowanie materiału wymaganego na dany stopień.
2.Uczestniczenie w egzaminach na wyższe stopnie treningowe jest dobrowolne.
3. Opłaty egzaminacyjne:
– Przy egzaminach pobierane są opłaty, które ustala dyrektor KyodoKyokushin Polska. W ramach tej opłaty uczestnicy uzyskują wyższy promocję stopień i certyfikat.
V. Dane osobowe
1.Uczestnik/Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych/ danych Uczestnika w bazie danych Organizatora.
2. Uczestnik/Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku/wizerunku Uczestnika do celów związanych z promocją Organizatora. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i/lub zawodów i/lub obozów etc. mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

VI. Warunki uczestnictwa w obozach sportowych
1. Posiadanie sprzętu sportowego, a także odzieży i akcesoriów wskazanych przez organizatora.
2. Wykupienie ubezpieczenia NNW
3. Dobry stan zdrowia. Brak przeciwskazań lekarskich do uczestniczenia w obozie.
4. Opłacenia zadatku wskazanego w określonym terminie, a następnie opłacenia pozostałych cześci kwoty należnej za obóz, w terminie również wskazanym przez organizatora.
5.Brak wpłacenia zadatku, lub też drugiej części należności, w terminie wskazanym przez organizatora skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników obozu. W przypadku wpłacenia zadatku i nie dopłacenia pozostałej kwoty należności, w terminie wskazanym przez organizatora, zadatek nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku wpłacenia zadatku na obóz i dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w obozie, zadatek nie ulega zwrotowi.
7. W przypadku wpłaconej całej kwoty za obóz i dobrowolnej rezygancji z obozu, pieniądze nie ulegają zwrotowi.

VII. Warunki uczestnictwa w seminariach
1. Posiadanie sprzętu sportowego, a także odzieży i akcesoriów niezbędnych do wzięcia udziału w seminarium
2. Posiadanie ubezpieczenia NNW.
3. Dobry stan zdrowia. Brak przeciwskazań lekarskich do uczestniczenia w seminarium.
4. Wpłacenie kwoty określonej przez organizatora na 7 dni przed mającym nastąpić seminarium.
5. W przypadku dobrowolnej rezygnacji z udziału w seminarium, wpłacona kwota należności na smeinarium nei zostaje zwrócona.

IX. Końcowe postanowienia
1. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Regulamin jest dostępny na stronie www.valetudopromotion.pl oraz u instruktora.
3. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu może spowodować skreślenie z listy członków Klubu.