ValeTuDoPromotion

Regulamin ECK: Regulamin uczestnictwa w zajęciach stowarzyszenia Europejskie Centrum Karate – sekcja Karate Kyokushin Andrespol:

I. Organizator zajęć:
1.Europejskie Centrum Karate w Andrespolu
2. Zajęcia sportowe sekcji Kyokushin Karate są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla stylu Kyokushin Karate/Ju-Jitsu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ćwiczących.
3. Zajęcia prowadzą wyłącznie instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia tego typu zajęć, odpowiedni staż i postawa moralna, stopień min. 1 kyu.
4. Klub prowadzi zajęcia w całym roku szkolnym.

II. Warunki bezpieczeństwa, ubezpieczenie NW:
1. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zajęciach Kyokushin Karate są zobowiązani do podpisania deklaracji uczestnictwa w zajęciach sekcji Kyokushin Karate i przestrzegania regulaminu.
2. Będąc członkiem stowarzyszenia Europejskie Centrum Karate, nie można uczestniczyć w zajęciach w innym stowarzyszeniu bądź klubie związanych ze sztukami lub sportami walki. Uczestnictwo w równoległych zajęciach w innym stowarzyszeniu bez zgody pisemnej Europejskiego Centrum Karate, skutkować będzie natychmiastowym wydaleniem ze stowarzyszenia.
3.Rezygnacja z zajęć w Europejskim Centrum Karate, zmiana klubu, zamyka drogę w przyszłości do możliwości ponownego wstąpienia w szeregi stowarzyszenia.
4.Uczestnicy zajęć w Europejskim Centrum Karate są zobowiązani do ubezpieczenia się w dobrowolnej firmie ubezpieczeniowej, od następstw nieszczęśliwych wypadków i utraty zdrowia.
5.Wszyscy dorośli uczestnicy zajęć, a w przypadku osób małoletnich i niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do podpisania oświadczenia dotyczącego świadomego przyjęcia całkowitej odpowiedzialności prawnej za urazy, kontuzje, jakich nabawić się może uczestnik podczas prowadzonych zajęć.
6. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia instruktora, a opuszczenie sali ćwiczeń jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego. Uczestnicy mają również zakaz przebywania w dojo podczas nieobecności instruktora.
7. Wszelkie kontuzje i inne przypadłości zdrowotne muszą być natychmiast zgłaszane prowadzącemu zajęcia.

III. Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Wpłata składki za uczestnictwo w zajęciach sportowych (pierwszy trening na początku danego miesiąca – maksymalnie do 5 br)
2. Aktualna zgoda rodziców/ opiekuna prawnego/ dla osób niepełnoletnich (raz na rok)
3. Aktualne badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza sportowego raz w roku
4.Wypełniony kwestionariusz osobowy W przypadku osób niepełnoletnich ten obowiązek spoczywa na prawnych opiekunach uczestnika zajęć.
5. Posiadanie tradycyjnego białego stroju: Karate- gi, lub Judo-gi.
6. Wysokość opłat za zajęcia obowiązująca od 01.02.2023
– 140 zł miesięcznie – opłata normalna za 1 osobę (dziecko do lat 10, junior od lat 11 do lat 18)
– 140 zł miesięcznie – opłata normalna za 1 osobę (dorosłą)
– 180 zł miesięcznie – opłata za normalne treningi plus dodatkowy trening Kata (sobota)
– 260 zł miesięcznie – opłata normalna za 2 osoby
– 300 zł za dwie osoby, jedna z treningiem Kata
– 340 zł miesięcznie – opłata za 2 osoby z dodatkowym treningiem Kata
– 390 zł miesięcznie – opłata za 3 osoby
– 480 zł miesięcznie – opłata za 3 osoby, każda z dodatkowym treningiem Kata
– 450 zł – opłata za 3 osoby, dwie trenują Kata
– 420 zł – opĺara za 3 osoby, jedna trenuje Kata
– 40 zł – jednorazowy trening

– opłata miesięczna dla 1 osoby trenującej w dwóch grupach jednocześnie (poniedziałek, środa, czwarte, piątek) -260zł
– opłata miesięczna dla 1 osoby trenującej w dwóch grupach jednocześnie plus dodatkowy trening Kata – 300zł

IV. Warunki opłat wakacyjnych lub podczas długotrwałej nieobecności
1.Okres szkoleniowy trwa od września do końca czerwca kolejnego roku i w tym okresie członkowie stowarzyszenia opłacają, co miesięczne składki w wysokości ustalonej w uchwale.
2. W okresie wakacyjnym (lipiec -sierpień), w przypadku nie uczęszczania na zajęcia, a także w innych przypadkach długotrwałej choroby (po uprzednim poinformowaniu trenera), lub w razie przerwy w treningach członkowie stowarzyszenia wpłacają na numer konta stowarzyszenia składkę w wysokości 50 złotych miesięcznie, na rzecz utrzymania stowarzyszenia, opłacenia sali treningowej. Nieopłacanie w/w składki skutkować będzie usunięciem z listy stowarzyszenia, bez jakichkolwiek wezwań do zapłaty.
3. W razie chwilowej rezygnacji z uczestniczenia w zajęciach (choroba, urlop, wyjazd w sprawach zawodowych), członkowie stowarzyszenia muszą również opłacać składkę w wysokości 40zł. Brak składki skutkuje trwałym usunięciem z listy członków stowarzyszenia. Nie ma możliwości rezygnacji z zajęć na kilka miesięcy bez opłacania składek, a potem powrotu do klubu. Osoby nieregulujące składek są trwale usuwane z klubu.

V. Egzaminy:
1.Instruktor ma obowiązek i prawo do wyznaczenia Uczestników mogących podejść do egzaminu na kolejny stopień szkoleniowy. Warunkiem uzyskania zgody jest regularne uczestniczenie w zajęciach danej grupy treningowej, przestrzeganie zasad Etykiety Dojo oraz opanowanie materiału wymaganego na dany stopień.
2. Do egzaminu nie będą dopuszczane osoby mające lekceważące podejście do treningów, nieprzestrzegające etykiety Dojo, niemające umiejętności na dany stopień uczniowski.
3.Uczestniczenie w egzaminach na wyższe stopnie treningowe jest dobrowolne.
4.Opłaty egzaminacyjne:
– Przy egzaminach pobierane są opłaty, które ustala dyrektor KyodoKyokushin Polska. W ramach tej opłaty uczestnicy uzyskują promocję na wyższy stopień i certyfikat.
– Koszt egzaminów na pomarańczowe i niebieskie pasy 130zł
– Koszt egzaminów na żółte pasy 160zł
– Koszt egzaminów na zielone pasy 220zł
– koszt egzaminów na brązowe pasy 260zł
5. Egzaminy mogą być przeprowadzane dwa razy w roku, za uprzednią zgodą dyrektora IBU (International Budokai Union)
– egzamin w okresie zimowym – grudzień/styczeń/luty
– egzamin w okresie letnim – czerwiec/lipiec/sierpień
6. Egzaminy będą organizowane na obozach zimowym i letnim.
7. W egzaminie mogą wziąć udział osoby, które nie będą obecne na obozie. Warunkiem jest przyjazd na egzamin na obóz.
8. Seniorzy zdają egzaminy na weekendowych zgrupowaniach letnich i zimowych.
9. Istnieje opcja raz w roku, że osoby nie biorące udziału w obozach i nie dojeżdżające na egzamin obozowy, będą mogły zdawać egzamin w Dojo. W takim egzaminie mogą wziąć tylko i wyłącznie osoby, które wyróżniają się umiejętnościami, mają opanowany materiał wymagany na dany stopień uczniowski. Do egzaminu wyznacza Sensei, który decyduje, czy uczeń opanował wymagany materiał szkoleniowy. Egzamin tego rodzaju będzie się odbywał po wyrażaniu zgody przez dyrektora IBU.
10. Pierwszy egzamin dla grupy początkującej odbywa się w Dojo. Kolejne odbywać się będą na obozach.
11. Egzamin na czarny pas odbywa się raz w roku w Warszawie przed czterema Shihanami i Kancho (koszy według stawek ustalonych na dany rok przez dyrektora IBU)

VI. Dane osobowe
1.Uczestnik/Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych/ danych Uczestnika w bazie danych Organizatora.
2. Uczestnik/Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku/wizerunku Uczestnika do celów związanych z promocją Organizatora. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i/lub zawodów i/lub obozów etc. mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

VII. Warunki uczestnictwa w obozach sportowych
1. Posiadanie sprzętu sportowego, a także odzieży i akcesoriów wskazanych przez organizatora.
2. Wykupienie ubezpieczenia NNW
3. Dobry stan zdrowia. Brak przeciwskazań lekarskich do uczestniczenia w obozie.
4. Opłacenia zadatku wskazanego w określonym terminie, a następnie opłacenia pozostałych części kwoty należnej za obóz, w terminie również wskazanym przez organizatora.
5. Brak wpłacenia zadatku, lub też drugiej części należności, w terminie wskazanym przez organizatora skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników obozu. W przypadku wpłacenia zadatku i niedopłacenia pozostałej kwoty należności, w terminie wskazanym przez organizatora, zadatek nie podlega zwrotowi.
6. W przypadku wpłacenia zadatku na obóz i dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w obozie, zadatek nie ulega zwrotowi.
7. W przypadku wpłaconej całej kwoty za obóz i dobrowolnej rezygnacji z obozu, pieniądze nie ulegają zwrotowi.

VIII. Warunki uczestnictwa w seminariach
1. Posiadanie sprzętu sportowego, a także odzieży i akcesoriów niezbędnych do wzięcia udziału w seminarium
2. Posiadanie ubezpieczenia NNW.
3. Dobry stan zdrowia. Brak przeciwskazań lekarskich do uczestniczenia w seminarium.
4. Wpłacenie kwoty określonej przez organizatora na 7 dni przed mającym nastąpić seminarium.
5. W przypadku dobrowolnej rezygnacji z udziału w seminarium, wpłacona kwota należności na seminarium nie zostaje zwrócona.

IX. Końcowe postanowienia
1. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Regulamin jest dostępny na stronie www.valetudopromotion.pl oraz u instruktora.
3. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu może spowodować skreślenie z listy członków Klubu.